شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :)
  Smile
  Smile
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(
  Frown
  Frown
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • smile1
 • :smiles (38):
  Smiles (38)
  Smiles (38)
 • :22:
  22
  22
 • :172821_578321_Laie_
  172821 578321 Laie 91B
  172821 578321 Laie 91B
 • :download:
  Download
  Download
 • :smiles (5):
  Smiles (5)
  Smiles (5)
 • :3 (2):
  3 (2)
  3 (2)
 • :smiles (27):
  Smiles (27)
  Smiles (27)
 • :13:
  13
  13
 • :smiles (59):
  Smiles (59)
  Smiles (59)
 • :40:
  40
  40
 • :Avazak.ir137:
  Avazak.ir137
  Avazak.ir137
 • :pull_hair:
  Pull Hair
  Pull Hair
 • :1 (12):
  1 (12)
  1 (12)
 • :8:
  8
  8
 • :smiles (48):
  Smiles (48)
  Smiles (48)
 • :32:
  32
  32
 • :3161169406:
  3161169406
  3161169406
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :smiles (15):
  Smiles (15)
  Smiles (15)
 • :smiles (37):
  Smiles (37)
  Smiles (37)
 • :21:
  21
  21
 • :1782-71:
  1782 71
  1782 71
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :smiles (4):
  Smiles (4)
  Smiles (4)
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :smiles (26):
  Smiles (26)
  Smiles (26)
 • :13:
  13
  13
 • :smiles (58):
  Smiles (58)
  Smiles (58)
 • :39:
  39
  39
 • :Avazak.ir136:
  Avazak.ir136
  Avazak.ir136
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :1 (4):
  1 (4)
  1 (4)
 • :7:
  7
  7
 • :smiles (47):
  Smiles (47)
  Smiles (47)
 • :31:
  31
  31
 • :2517814472:
  2517814472
  2517814472
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :smiles (14):
  Smiles (14)
  Smiles (14)
 • :smiles (36):
  Smiles (36)
  Smiles (36)
 • :20:
  20
  20
 • :155fs505059:
  155fs505059
  155fs505059
 • :connie_07:
  Connie 07
  Connie 07
 • :smiles (3):
  Smiles (3)
  Smiles (3)
 • :2guns:
  2guns
  2guns
 • :smiles (25):
  Smiles (25)
  Smiles (25)
 • :12:
  12
  12
 • :smiles (57):
  Smiles (57)
  Smiles (57)
 • :38:
  38
  38
 • :Asemoniha.com(108):
  Asemoniha.com(108)
  Asemoniha.com(108)
 • :oh1g92dzc3fye8ahakm
  Oh1g92dzc3fye8ahakmz
  Oh1g92dzc3fye8ahakmz
 • :(2644):
  (2644)
  (2644)
 • :smiles (46):
  Smiles (46)
  Smiles (46)
 • :30:
  30
  30
 • :2109348208:
  2109348208
  2109348208
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :smiles (13):
  Smiles (13)
  Smiles (13)
 • :7:
  7
  7
 • :smiles (35):
  Smiles (35)
  Smiles (35)
 • :19:
  19
  19
 • :zoya:
  Zoya
  Zoya
 • :145fs78038:
  145fs78038
  145fs78038
 • :combined2:
  Combined2
  Combined2
 • :smiles (3):
  Smiles (3)
  Smiles (3)
 • :2:
  2
  2
 • :smiles (24):
  Smiles (24)
  Smiles (24)
 • :12:
  12
  12
 • :smiles (56):
  Smiles (56)
  Smiles (56)
 • :37:
  37
  37
 • :Asemoniha.com(98):
  Asemoniha.com(98)
  Asemoniha.com(98)
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :(2234):
  (2234)
  (2234)
 • :smiles (45):
  Smiles (45)
  Smiles (45)
 • :29:
  29
  29
 • :1805953252:
  1805953252
  1805953252
 • :group dance:
  Group Dance
  Group Dance
 • :smiles (12):
  Smiles (12)
  Smiles (12)
 • :6:
  6
  6
 • :smiles (34):
  Smiles (34)
  Smiles (34)
 • :18:
  18
  18
 • :Vishenka_11:
  Vishenka 11
  Vishenka 11
 • :123:
  123
  123
 • :chief:
  Chief
  Chief
 • :smiles (2):
  Smiles (2)
  Smiles (2)
 • :1:
  1
  1
 • :smiles (23):
  Smiles (23)
  Smiles (23)
 • :11:
  11
  11
 • :smiles (55):
  Smiles (55)
  Smiles (55)
 • :36:
  36
  36
 • :Asemoniha.com(42):
  Asemoniha.com(42)
  Asemoniha.com(42)
 • :nhl_crash:
  Nhl Crash
  Nhl Crash
 • :(4dsf6):
  (4dsf6)
  (4dsf6)
 • :smiles (44):
  Smiles (44)
  Smiles (44)
 • :28:
  28
  28
 • :1782739364:
  1782739364
  1782739364
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :smiles (11):
  Smiles (11)
  Smiles (11)
 • :6:
  6
  6
 • :smiles (33):
  Smiles (33)
  Smiles (33)
 • :17:
  17
  17
 • :Vishenka_04:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :84:
  84
  84
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :smiles (2):
  Smiles (2)
  Smiles (2)
 • :1:
  1
  1
 • :smiles (21):
  Smiles (21)
  Smiles (21)
 • :10:
  10
  10
 • :smiles (54):
  Smiles (54)
  Smiles (54)
 • :36:
  36
  36
 • :Asemoniha.com(36):
  Asemoniha.com(36)
  Asemoniha.com(36)
 • :lovehe10:
  Lovehe10
  Lovehe10
 • :smiles (43):
  Smiles (43)
  Smiles (43)
 • :27:
  27
  27
 • :1482288686:
  1482288686
  1482288686
 • :Frein12d:
  Frein12d
  Frein12d
 • :smiles (10):
  Smiles (10)
  Smiles (10)
 • :5:
  5
  5
 • :smiles (32):
  Smiles (32)
  Smiles (32)
 • :16:
  16
  16
 • :Vishenka_03:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :78:
  78
  78
 • :bsby25:
  Bsby25
  Bsby25
 • :smiles (1):
  Smiles (1)
  Smiles (1)
 • :1 (24):
  1 (24)
  1 (24)
 • :smiles (20):
  Smiles (20)
  Smiles (20)
 • :10:
  10
  10
 • :smiles (53):
  Smiles (53)
  Smiles (53)
 • :35:
  35
  35
 • :Asemoniha.com(28):
  Asemoniha.com(28)
  Asemoniha.com(28)
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :smiles (42):
  Smiles (42)
  Smiles (42)
 • :26:
  26
  26
 • :1448007403:
  1448007403
  1448007403
 • :first:
  First
  First
 • :smiles (9):
  Smiles (9)
  Smiles (9)
 • :4:
  4
  4
 • :smiles (31):
  Smiles (31)
  Smiles (31)
 • :15:
  15
  15
 • :star:
  Star
  Star
 • :77:
  77
  77
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :smiles (1):
  Smiles (1)
  Smiles (1)
 • :1 (22):
  1 (22)
  1 (22)
 • :9:
  9
  9
 • :smiles (52):
  Smiles (52)
  Smiles (52)
 • :34:
  34
  34
 • :Asemoniha.com(24):
  Asemoniha.com(24)
  Asemoniha.com(24)
 • :Laie_99:
  Laie 99
  Laie 99
 • :smiles (19):
  Smiles (19)
  Smiles (19)
 • :smiles (41):
  Smiles (41)
  Smiles (41)
 • :25:
  25
  25
 • :1083774475:
  1083774475
  1083774475
 • :emdsu2flqnl6p3cviy8
  Emdsu2flqnl6p3cviy8
  Emdsu2flqnl6p3cviy8
 • :smiles (8):
  Smiles (8)
  Smiles (8)
 • :4:
  4
  4
 • :smiles (30):
  Smiles (30)
  Smiles (30)
 • :14:
  14
  14
 • :smiley2045:
  Smiley2045
  Smiley2045
 • :64:
  64
  64
 • :b6kksnw1zyeb3z6z43x
  B6kksnw1zyeb3z6z43x7
  B6kksnw1zyeb3z6z43x7
 • :sdg20(2):
  Sdg20(2)
  Sdg20(2)
 • :1 (21):
  1 (21)
  1 (21)
 • :9:
  9
  9
 • :smiles (51):
  Smiles (51)
  Smiles (51)
 • :34:
  34
  34
 • :3696926579:
  3696926579
  3696926579
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :smiles (18):
  Smiles (18)
  Smiles (18)
 • :smiles (40):
  Smiles (40)
  Smiles (40)
 • :24:
  24
  24
 • :984495496:
  984495496
  984495496
 • :dwarf:
  Dwarf
  Dwarf
 • :smiles (7):
  Smiles (7)
  Smiles (7)
 • :3:
  3
  3
 • :smiles (29):
  Smiles (29)
  Smiles (29)
 • :14:
  14
  14
 • :smiles (61):
  Smiles (61)
  Smiles (61)
 • :54:
  54
  54
 • :Avazak.ir161:
  Avazak.ir161
  Avazak.ir161
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :1 (18):
  1 (18)
  1 (18)
 • :8_1_220:
  8 1 220
  8 1 220
 • :smiles (50):
  Smiles (50)
  Smiles (50)
 • :33:
  33
  33
 • :3669466728:
  3669466728
  3669466728
 • :K (5):
  K (5)
  K (5)
 • :smiles (17):
  Smiles (17)
  Smiles (17)
 • :smiles (39):
  Smiles (39)
  Smiles (39)
 • :23:
  23
  23
 • :364988687:
  364988687
  364988687
 • :dragon:
  Dragon
  Dragon
 • :smiles (6):
  Smiles (6)
  Smiles (6)
 • :3:
  3
  3
 • :smiles (28):
  Smiles (28)
  Smiles (28)
 • :14 (2):
  14 (2)
  14 (2)
 • :smiles (60):
  Smiles (60)
  Smiles (60)
 • :41:
  41
  41
 • :Avazak.ir160:
  Avazak.ir160
  Avazak.ir160
 • :qx2oyfa2lrbh2wnhdb3
  Qx2oyfa2lrbh2wnhdb3n
  Qx2oyfa2lrbh2wnhdb3n
 • :1 (14):
  1 (14)
  1 (14)
 • :8:
  8
  8
 • :smiles (49):
  Smiles (49)
  Smiles (49)
 • :32:
  32
  32
 • :3361015726:
  3361015726
  3361015726
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :smiles (16):
  Smiles (16)
  Smiles (16)